Opgaver 4

  • Udskriv

Opgaver 1d

 

\frac{{4} + \frac{3}{4}}{5}     

 \frac{\frac{3}{4} - 4 }{2}   

 \frac{\frac{5}{2} - 3 }{8}  \frac{{12} + \frac{4}{5}}{6}
 \frac{6}{\frac{7}{8} - 6 }   \frac{2}{\frac{1}{5} + 5 }
 \frac{2}{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}   \frac{5}{\frac{3}{5} - \frac{2}{7}}
  \frac{\frac{2}{3} - {\frac{1}{4}}}{{\frac{4}{5}}}  \frac{\frac{3}{8} + {\frac{5}{6}}}{{\frac{2}{3}}}
 \frac{\frac{5}{6} + {\frac{4}{5}}}{{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}}  \frac{\frac{5}{9} - {\frac{1}{3}}}{{\frac{5}{3} + \frac{5}{6}}}